Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan De Lekkere Bakkerij van Iris. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van De Lekkere Bakkerij van Iris te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van De Lekkere Bakkerij van Iris zijn vrijblijvend. De Lekkere Bakkerij van Iris accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. De Lekkere Bakkerij van Iris behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. De Lekkere Bakkerij van Iris behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

De Lekkere Bakkerij van Iris bezorgt in een beperkt gebied (Beek e.o.) bij bedrijven en instellingen. Deze bestellingen dienen telefonisch doorgegeven te worden. De bestelling wordt bezorgd in de loop van de ochtend vanaf 10:00 uur. Daar er worden 5,00 euro (incl. BTW) bezorgkosten berekend worden behoudt Bekkerie ’t Bruedje B.V. het recht om de bezorg routes op een door Bekkerie ’t Bruedje B.V. gezien als logische volgorde te bezorgen. De klant dient te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen.

Leveringen

De Lekkere Bakkerij van Iris zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel Bestellingen bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door De Lekkere Bakkerij van Iris ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant De Lekkere Bakkerij van Iris daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij De Lekkere Bakkerij van Iris aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt Bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze winkel, iDeal (internet betaling) of contant aan de bezorger. In het geval dat De Lekkere Bakkerij van Iris een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van De Lekkere Bakkerij van Iris.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt Leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Lekkere Bakkerij van Iris de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van De Lekkere Bakkerij van Iris wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij De Lekkere Bakkerij van Iris. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij De Lekkere Bakkerij van Iris zijn aangemeld, indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van De Lekkere Bakkerij van Iris over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan De Lekkere Bakkerij van Iris opgave doet van een adres is De Lekkere Bakkerij van Iris gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt Betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
De Lekkere Bakkerij van Iris
Wethouder Sangersstraat 147
6191 NA Beek

Aansprakelijkheid

De Lekkere Bakkerij van Iris is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van De Lekkere Bakkerij van Iris is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van De Lekkere Bakkerij van Iris komen. De Lekkere Bakkerij van Iris draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt De Lekkere Bakkerij van Iris eveneens geen verantwoordelijkheid. De Lekkere Bakkerij van Iris is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Lekkere Bakkerij van Iris, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Lekkere Bakkerij van Iris. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door De Lekkere Bakkerij van Iris uitgesloten.

Diversen

De klant van De Lekkere Bakkerij van Iris dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door De Lekkere Bakkerij van Iris geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Lekkere Bakkerij van Iris garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft De Lekkere Bakkerij van Iris het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat De Lekkere Bakkerij van Iris gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan De Lekkere Bakkerij van Iris kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met De Lekkere Bakkerij van Iris geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van De Lekkere Bakkerij van Iris. Niets uit uitgaven of publicaties van De Lekkere Bakkerij van Iris mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Lekkere Bakkerij van Iris.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Lekkere Bakkerij van Iris en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij De Lekkere Bakkerij van Iris te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij De Lekkere Bakkerij van Iris te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

De Lekkere Bakkerij van Iris
Wethouder Sangersstraat 147
6191 NA Beek

[T] 046 400 0199
[W] https://www.delekkerebakkerij.nl/
[E] info@delekkerebakkerij.nl
[KvK] 69630305
[BTW nr.] NL583201441B01